SLUŽBY

činnosti odpadového hospodáře;

zpracování systému sběru, třídění, využívání a odstraňování odpadu;

vedení průběžné evidence odpadů a způsobech nakládání s nimi;

zpracování ročních hlášení o produkci a nakládání s odpady a zaslání příslušnému správnímu úřadu;

zpracování žádostí o potřebné souhlasy dle zákona o odpadech (souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, souhlas k provozování zařízení ke sběru a výkupu, využití a odstraňování odpadů, souhlas k upuštění od třídění, souhlas k míšení nebezpečných odpadů navzájem apod. včetně zpracování a projednání provozních řádů zařízení);

zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů;

poradenství v oblasti zpětného odběru obalů;
poradenství v oblasti zpětného odběru vybraných výrobků, vybraných odpadů a vybraných zařízení;

zpracování roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru;

zpracování plánu odpadového hospodářství a jeho aktualizace;

zastupování původce odpadu při jednáních s orgány státní správy;

informace o vydávání nových právních předpisů v odpadovém hospodářství;

zpracování provozních řádů

hodnocení rizik ekologiské újmy

zpracování havarijních plánů

Zpracování žádostí o dotace ze SFŽP, včetně zpracování projektu, např. oddělený sběr bioodpadu, kompostéry pro občany měst a obcí, výstavba sběrného dvora, kompostárny apod.