Pro zjednodušení orientace v bludišti paragrafů, práv a povinností na úseku ochrany životního prostředí a odpadového hospodářství Vám nabízím poradenskou a konzultační činnost.

 

ÚVOD

Jednou ze základních potřeb kvalitního života je pro většinu z nás zdravé životní prostředí.

Několik tisíciletí a zejména poslední století lidské činnosti však životní prostředí velmi zatížilo. Výsledkem této činnosti jsou například znečištěné ovzduší, kyselé deště, znečištěné řeky, půdní eroze. Nejhorším důsledkem lidské činnosti je globální oteplování.

Pro zmírnění následků lidské činnosti jsou přijímány zákony na ochranu jednotlivých složek životního prostředí, které z pohledu zákonodárců mají naše životní prostředí ochránit, z pohledu „původců znečištění“ pak v mnoha případech pouze znepříjemňují a ztěžují jejich podnikání.

Pravda je, jak už to obvykle bývá, tak trochu na obou stranách. Právních norem, zákonů, vyhlášek a nařízení, v oblasti ochrany životního prostředí a v oblasti odpadového hospodářství, je mnoho, jsou velmi často novelizovány.

Orientace v právních předpisech na úseku životního prostředí a trvalé sledování jejich změn, je v mnoha případech nadlidským úkolem.

Z tohoto důvodu Vám nabízím poradenskou a konzultační činnosti v oblasti, zejména na úseku:

 • nakládání s odpady a zpětného odběru,
 • hodnocení rizika ekologické újmy,
 • nakládání s chemickými látkami,
 • prevence havárií,
 • vodního hospodářství.
 • NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ZPĚTNÝ ODBĚR
  • zpracování systému sběru, třídění, využívání a odstraňování odpadu
  • vedení průběžné evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi
  • plnění ohlašovacích povinností v systému ISPOP
  • plnění ohlašovacích povinností v systému IRZ
  • zajištění výkonu funkce odpadového hospodáře
  • zpracování žádostí o souhlas
   • souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady
   • souhlas k provozování zařízení ke sběru a výkupu, využití a odstraňování odpadů
   • souhlas k upuštění od třídění
   • souhlas k míšení nebezpečných odpadů navzájem apod.
 • zpracování provozních řádů zařízení
 • zpracování vnitropodnikových směrnic a pokynů atp.
 • zpracování hlášení pro AOS EKO-KOM, a.s..
 • HODNOCENÍ RIZIKA EKOLOGICKÉ ÚJMY
  • zpracování hodnocení pro jednotlivé provozní činnosti
 • NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI
  • zpracování seznamu používaných chemických látek
  • zpracování písemných pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a jejich projednání s příslušným orgánem
 • PREVENCE HAVÁRIÍ
  • zařazení objetu do skupiny A nebo B podle zákona o prevenci závažných havárií, případně
  • zpracování protokolu o nezařazení
 • VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
  • zpracování Plánu opatření pro případ havárie – Havarijního plánu

 

Napsat komentář